********คนรุ่นใหม่ สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำเทคโนโลยี ผูกมิตรไมตรีประชาชน *******      
          
หน่วยงานสหกรณ์...
หน่วยงานราชการทหาร...
ธนาคาร...
บริการ...


(เข้าชม 1256 ครั้ง)
 
 
 วิธีคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ 
 
 งวดที่ เงินกู้คงเหลือ  เดือนที่   จำนวนวัน  ดอกเบี้ย เงินต้น  รวมชำระ 
 1  5,000  1  31  46.75  1,000 1,046.75
 2  4,000  2  30  36.25  1,000  1,036.25
 3  3,000  3  31  28.00  1,000  1,028.00
 4  2,000  4  31  18.75  1,000  1,018.75
 5  1,000  5  30  9.00  1,000  1,009.00
         138.75  5,000  5,138.75
 
เงินกู้ 5,000 บาท ชำระ 5 งวด (เดือน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 11 ต่อปี
 
สูตรการคำนวณ 
 
ดอกเบี้ย ณ วันชำระ = เงินกู้คงเหลือ ณ วันชำระ x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวันจากวันชำระก่อนหน้าจนถึงวันชำระงวดนี้ต่อ 365 วัน
 
ดังนั้น
 
งวดที่ 1 จากตัวอย่าง เงินกู้คงเหลือ 5,000 บาท และมาชำระในวันสิ้นเดือน(สำหรับเดือนที่มี 31 วัน)
 
ดอกเบี้ย ณ วันสิ้นเดือน = 5,000 x (11/100) x (31/365) จะได้ประมาณ  46.71 บาทปัดหน่วยเป็น 46.75 บาท
 
สำหรับงวดที่ 3 เงินกู้คงเหลือ 3,000 บาท จำนวนวันในเดือน 31 วัน(จำนวนวันนับจากวันที่ชำระเงินกู้ครั้งที่แล้วถึงวันที่ชำระครั้งนี้)
 
ดอกเบี้ย ที่ต้องชำระสำหรับงวดที่ 3 = 3,000 x (11/100) x (31/365) จะได้ประมาณ28.02 บาท ปัดหน่วยเป็น 28 บาท
 
* 11/100 หมายถึง 11 หารด้วย 100 (ร้อยละ 11) และ 31/365 หมายถึง 31 หารด้วย 365 (31 วันใน 365 วัน) 
 
 กู้ 5,000 บาท จ่ายคืนใน 5 เดือน ดอกเบี้ยต้องจ่ายทั้งสิ้น 138.75 บาทประชุมใหญ่มีเงินเฉลี่ยคืนประมาณ 7 บาท (กรณีมีมติเฉลี่ยคืน 5%) สรุปจ่ายดอกเบี้ยจริง 131.75 บาท
 
 ปัจจุบันเขาปล่อยกู้ในชุมชนเดือนละ 1,000 บาท เก็บคืนวันละ 40 บาท เป็นเวลา 30 วัน รวมแล้ว 1,200 บาท
 
หวังว่าจะรู้วิธีคิดดอกเบี้ยนะครับ แล้วยังคิดจะกู้(นอกระบบ)กันอีกหรือนี่!!! 


November 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
  

เงินฝาก

    ออมทรัพย์ทั่วไป      2.25

    ออมทรัพย์พิเศษ      3.25

เงินกู้

   สามัญ                    7.75

    ฉุกเฉิน                   7.75