********คนรุ่นใหม่ สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำเทคโนโลยี ผูกมิตรไมตรีประชาชน *******      
          
หน่วยงานสหกรณ์...
หน่วยงานราชการทหาร...
ธนาคาร...
บริการ...

ต้องการกู้

อ่าน 12593
สมาชิกสามารถกู้เงินกับสหกรณ์ฯ ได้  2 ประเภท  ดังนี้

1 กู้เงินประเภท สามัญ  ในวงเงิน  500,000.- บาท *

      โดยมีเงื่อนใข  ดังนี้
      
      ไม่เกิน  25  เท่าของเงินเดือนปัจจุบัน  และไม่เกิน  8  เท่าของทุนเรือนหุ้น


หลักฐานประกอบเรื่องกู้เงิน

      1 หนังสือกู้เงินสำหรับเงินกู้สามัญ  (รับที่สหกรณ์)
      2 หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ ( 3 ฉบับ รับที่ สหกรณ์)
      3 คำขอกู้เงินสามัญ (รับที่ สหกรณ์)
      4 หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ (รับที่ สหกรณ์)
      5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ทั้งผู้ค้ำและผู้กู้)
      6 สลิปเงินเดือน เดือนปัจจุบัน (เฉพาะผู้กู้)
      7 สำเนาหน้าสมุดบัญชี  (เฉพาะผุ้กู้)


          หมายเหตุ  คู่สมรสต้องเซ็นต์ยินยอมทั้งผู้กู้และผู้ค้ำ ในสัญญาเงินกู้ ,ส่งเรื่องกู้ภายในวันที่  15 ของเดือน


2 กู้เงินประเภท ฉุกเฉิน  ในวงเงิน  20,000 .-บาท*

      หลักฐานประกอบเรื่องกู้

      -  หนังสือขอกู้เงินสำหรับเงินกู้ฉุกเฉิน  (รับที่ สหกรณ์)


     หมายเหตุ  ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ( ผบ.หน่วย/ ผบ.ร้อย หรือ หน.แผนก) และ นายทหารการเงินของหน่วย จะต้องลงนามในสัญญาก่อนส่งเรื่องกู้เงิน

*  ดอกเบี้ยร้อยละ 7.75  ต่อปี


May 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
  

เงินฝาก

    ออมทรัพย์ทั่วไป      2.25

    ออมทรัพย์พิเศษ      3.25

เงินกู้

   สามัญ                    7.75

    ฉุกเฉิน                   7.75