********คนรุ่นใหม่ สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำเทคโนโลยี ผูกมิตรไมตรีประชาชน *******      
          
หน่วยงานสหกรณ์...
หน่วยงานราชการทหาร...
ธนาคาร...
บริการ...

         ประชุมสามัญประจำปี 2555

พรบ. / กฎกระทรวง / ระเบียบ

 พระราชบัญญัติสหกรณ์(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2553
 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
 * * *  คณะกรรมการ ชุดที่ 26 * * *

 

พ.ต.สุรสิทธิ์  กาลวิบูลย์   /  ประธานกรรมการ
จ.ส.อ.เศรษฐ์พล  บุญเชิญ   /  รองประธานกรรมการ

ร.ต.ไสว  แก้วชื่น   /  รองประธานกรรมการ

จ.ส.อ.เจริญ  ไตรทิพยานนท์   /  เลขานุการ

จ.ส.อ.ทวีศักดิ์  ชูสุทธิ์   /  เหรัญญิก

พ.ต.สาระ  ภูธรภักดี   /  กรรมการ  ( นฝ.นศท.จทบ.ป.น. ) 

จ.ส.อ.อนุวรรธน์  หนูล้อม   /  กรรมการ  ( กองร้อย จทบ.ป.น. )

จ.ส.อ.ประไพ  เพชรช่วย   /  กรรมการ  ( รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร )

นายเจะมุ  แวกะจิ   /  กรรมการ  ( อผศ.ป.น. )

จ.ส.อ.สมชาย  ข่วยวงศ์   /  กรรมการ   ( ร.153 พัน.3 )

จ.ส.อ.รณชิต  สนิทใจ   /  กรรมการ  ( ร.5 พัน.2 )

จ.ส.อ.เศรษฐ์พล  บุญเชิญ   /  กรรมการ  ( กรม ทพ.43 )

จ.ส.อ.ไพโรจน์  ดำมณี   / กรรมการ  ( กรม ทพ.43 )

จ.ส.อ.สิน  สุวรรณคีรี   /  กรรมการ  ( ร.5 พัน.2 )
ร.อ.ณรงค์ฤทธิ์  ณ พัทลุง   /  กรรมการ  ( ร้อย สห.จทบ.ป.น. )
จ.ส.อ.เจริญ  ไตรทิพยานนท์   /  กรรมการ  ( บก.จทบ.ป.น. )

ร.ต.ไสว  แก้วชื่น   /  กรรมการ  ( ขรก.บำนาญ )

* * * * * *
 
จ.ส.อ.สุคนธ์  อ่อนแดง   /  ผู้ตรวจสอบกิจการ
* *
*
* *
* * * *
* * * * *
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
กู้ได้ไม่เกิน 40,000.- บาท


December 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
  

เงินฝาก

    ออมทรัพย์ทั่วไป      2.25

    ออมทรัพย์พิเศษ      3.25

เงินกู้

   สามัญ                    7.75

    ฉุกเฉิน                   7.75